Over ons

505RADIO.COM is de gemakkelijkste manier om naar uw favoriete radiostations op internet te luisteren. Je kunt genieten van en luisteren naar oude liedjes of de tophit van het moment, maar ook in contact blijven met nieuws, sport en het weer.

START LUISTER JE FAVORIETE MUZIEK ALTIJD, OVERAL, NU.

Algemene voorwaarden

BELANGRIJKE MEDEDELING

LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DIENT U DEZE WEBSITE OF ENIGE VAN DE DIENSTEN BESCHIKBAAR VIA DE ITVOORWAARDEN NIET TE GEBRUIKEN. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE EN / OF ENIGE VAN DE DIENSTEN DIE ERVAN BESCHIKBAAR ZIJN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U WETTELIJK GEBONDEN BENT DOOR DE HIERONDER VERMELDE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN. GELIEVE HET AFDRUKKEN EN BEWAREN VAN EEN PAPIEREN KOPIE EN / OF BEWAREN VAN EEN ELEKTRONISCH EXEMPLAAR VAN DEZE VOORWAARDEN VOOR UW RECORDS.

De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website www.505radio.com en door gebruik te maken van de website stemt u (de "Gebruiker") ermee in een juridisch bindende overeenkomst aan te gaan met 909 DIGITAL BV, KEIZERSGRACHT 241, 1016 EA AMSTERDAM, HOLLAND , ingeschreven bij de rechtbank in AMSTERDAM onder 69380317 (de "Operator"). De diensten van de Operator worden aangeboden via internet, inclusief op maar niet beperkt tot de URL "www.505radio.com," en zijn beschikbaar als een toepassing in verband met aanbiedingen van derden op internet en op clientapparaten. Gebruik van de Service is onderworpen aan de volgende voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anderszins uitgesloten, zijn de voorwaarden van deze overeenkomst van toepassing op alle andere overeenkomsten die met de Gebruiker zijn aangegaan. De Operator behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst op elk moment bij te werken. Als dit gebeurt, publiceert de Operator de gewijzigde versie op de 505radio.com-website. De gewijzigde overeenkomst gaat in op het moment waarop deze voor het eerst op de Service wordt gepubliceerd en regelt vanaf dan de relatie tussen de Gebruiker en de Operator met betrekking tot het gebruik van de Service. Als de gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden en bepalingen, mag hij / zij de dienst niet blijven gebruiken na het tijdstip waarop de gewijzigde algemene voorwaarden op de website zijn gepubliceerd.

Over deze overeenkomst en de services

De operator heeft een database samengesteld bestaande uit audiostreams, gebundelde audiocontent, muziektitels, links en redactionele inhoud en software met een gebruikersinterface die de gebruiker toegang biedt tot de database met behulp van zoekfuncties en grafische weergaven (de "service") . Deze overeenkomst bevat de voorwaarden waarop de Operator diensten aan de Gebruiker levert en bepaalde beperkte rechten verleent om de Service te gebruiken.

2 Looptijd en beëindiging

Deze overeenkomst betreffende het gratis verlenen van diensten wordt aangegaan en zal worden voortgezet tenzij of totdat deze door een van de partijen op elk moment en om welke reden dan ook wordt beëindigd.

3 Externe / aanvullende diensten

(1) Wanneer inhoud, informatie, software of ander materiaal of services die door derden worden geleverd beschikbaar zijn via de Service, kan de Gebruiker een licentie van deze derden nodig hebben en mogelijk moet hij akkoord gaan met andere voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op zijn / haar relatie met dergelijke aanbieders met betrekking tot zijn / haar gebruik van dergelijke inhoud, informatie, software of ander materiaal of services. De Operator zal geen partij zijn bij de gebruikersovereenkomsten met dergelijke derden en daarom moet de Gebruiker zijn voorwaarden aandachtig lezen en ervoor zorgen dat hij / zij hier graag aan gebonden is voordat hij / zij dergelijke inhoud, informatie, software, of ander materiaal of services. (2) De Operator onderschrijft niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van derde partijen die aan de Service zijn gekoppeld. De Operator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke diensten. (3) Wanneer content, informatie, software, advertenties en ander materiaal of services door derden worden geleverd, erkent de gebruiker en gaat hij ermee akkoord dat de operator op geen enkele manier zeggenschap heeft over dergelijke inhoud, software of services en deze ook niet wil aanbevelen. Alle inhoud, software of services van derde partijen die via de Service beschikbaar worden gesteld, worden te goeder trouw aangeboden, maar de Operator accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of anderszins van dergelijke inhoud (voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving). , software, advertenties of ander materiaal of services (gepubliceerd op of offline) of voor het gebruik, de download en / of installatie van dergelijke inhoud, software, advertenties of ander materiaal of andere services. (4) In het geval de Operator premie, abonnement of andere betaalde diensten aanbiedt, zal hij de Gebruiker hierover informeren. De gebruiker wordt verder geïnformeerd over de kosten en vergoedingen die aan dergelijke services zijn verbonden, evenals andere voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik en / of de levering ervan.

4 Verlening van rechten

(1) Op grond van deze overeenkomst verleent de exploitant de gebruiker uitsluitend het recht om de door de exploitant verleende service uitsluitend voor niet-commerciële binnenlandse doeleinden te gebruiken. Elk ander gebruik van de Service, inclusief maar niet beperkt tot duplicatie, distributie en decompilatie, is verboden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk goedgekeurd door de Operator. (2) Alle andere rechten op de elementen en inhoud van de Service zijn hierbij voorbehouden en zijn onderworpen aan afzonderlijke licenties door de Operator en / of de andere houders van rechten. Om twijfel te voorkomen, de Operator verbiedt strikt de lokale opslag, duplicatie, verspreiding en publicatie van enig onderdeel van de Service of enig daarvan afgeleid materiaal. (3) Als de gebruiker zijn eigen inhoud aan de service introduceert, inclusief maar niet beperkt tot afspeellijsten of opmerkingen, verleent de gebruiker hierbij de exploitant en zijn partners een eeuwigdurende, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke licentie om dergelijke inhoud te gebruiken voor welk doel dan ook. De Gebruiker garandeert en verklaart dat de inhoud die hij op de Service plaatst en / of introduceert niet onwettig of misleidend is en dat de Gebruiker het volledige recht heeft of het volledige recht heeft gekregen om dergelijke inhoud beschikbaar te maken voor welk doel dan ook inclusief de distributie, beschikbaar stellen of anderszins gebruik maken van de inhoud en verder dat dergelijke rechten vrij overdraagbaar zijn aan de Operator en enige andere derde partij. De Gebruiker vrijwaart en houdt de Operator vrij van alle claims die voortvloeien uit een schending van zijn verplichtingen onder deze bepaling.

5 Aanvullende taken van de gebruiker

1. Door zich te registreren bij de Service, gaat de Gebruiker ermee akkoord om persoonlijke inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) strikt vertrouwelijk te houden. Inloggegevens mogen met niemand worden gedeeld. Indien de gebruiker niet aan deze verplichting voldoet, is de exploitant niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die de gebruiker hierdoor heeft geleden. De gebruiker moet de exploitant onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn / haar account of enige andere inbreuk op de beveiliging met betrekking tot enige activiteit in de dienst die onder de aandacht van de gebruiker valt. De Gebruiker is aansprakelijk jegens de Operator voor schade veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van zijn / haar aanmeldingsgegevens indien en voor zover de Gebruiker opzettelijk of uit onachtzaamheid het gebruik door onbevoegde derden heeft gefaciliteerd.

2. De gebruiker gaat ermee akkoord alle informatie die is verkregen van de service en / of de operator te goeder trouw te gebruiken en zal afzien van het gebruik van dergelijke informatie om derden schade te berokkenen.

3. De Gebruiker gaat ermee akkoord om de Operator te vrijwaren tegen elke claim van derden tegen de Operator als gevolg van (i) schending van contractuele plichten of (ii) schending van rechten van derden, toe te schrijven aan de Gebruiker, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten.

6 Privacy

Wanneer de Gebruiker zich registreert in de Service, moet hij / zij de Exploitant bepaalde persoonlijke informatie verstrekken, waaronder zijn / haar naam en e-mailadres en alle andere details (bijvoorbeeld een postcode) die de Operator nodig heeft als onderdeel van het registratieproces en de gebruiker moet akkoord gaan met de verwerking door de exploitant van zijn / haar persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de privacyvoorwaarden en alle toepasselijke privacywetten. De privacyvoorwaarden worden hierbij door verwijzing opgenomen. De Privacyvoorwaarden specificeren de aard, omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van de persoonlijke informatie van de Gebruiker. Deze voorwaarden kunnen ook worden bekeken en afgedrukt door te klikken op de knop "Privacyvoorwaarden" op de website van de Operator (www.505radio.com). Als de Gebruiker niet akkoord gaat met de voorwaarden van de Privacyvoorwaarden, dan dient hij / zij geen account op de Service aan te maken en heeft deze via de Service geen toegang tot dergelijke inhoud en diensten.

7 Beperking van aansprakelijkheid

(1) Niets in deze overeenkomst sluit, beperkt of beïnvloedt de wettelijke rechten van de gebruiker. (2) Voor zover maximaal toegestaan ​​op grond van toepasselijk recht, sluit de Operator hierbij alle andere uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of aantekeningen van welke aard dan ook uit met betrekking tot enige inhoud, informatie, materiaal, software of andere items of diensten via de Service, inclusief die betreffende beschikbaarheid, kwaliteit, tijdigheid, prestaties of geschiktheid voor een bepaald doel. (3) De Operator is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het illegaal, onjuist of ongepast gebruik van inhoud, informatie, materiaal, software of andere items of diensten door de Gebruiker of iemand anders terwijl de inhoud zich in de Gebruiker bevindt. bezit of terwijl de gebruiker dergelijke diensten ontvangt. (4) De Operator zal streven naar de hoogst mogelijke mate van beschikbaarheid van zijn diensten. Vanwege de aard van het internet en de onzekerheden die eraan verbonden zijn, maar ook om technische redenen (serverback-up, onderhoud, updates, enz.), Kan de Operator niet garanderen dat de Service zonder enige onderbreking beschikbaar zal zijn. Bijgevolg wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade of verliezen (inclusief verlies van gegevens) veroorzaakt door service-uitval, beperkte beschikbaarheid, technische onderbrekingen, vertragingen, virussen of soortgelijke oorzaken. (5) De Dienst omvat gegevens die zijn gegenereerd door derden en gebruikers en die zijn verzonden naar en verzameld door de Operator. Behoudens de overige bepalingen van deze clausule 7, is de Operator niet aansprakelijk voor enige informatie die de Gebruiker of enige andere derde op de Service plaatst of voor enige afhankelijkheid die door de Gebruikers of derden wordt gesteld. (6) Zoals uiteengezet in lid 3 hierboven, voor zover de Operator de toegang van de Gebruiker tot radiostreams en internetpagina's van derden via de Service vergemakkelijkt, aanvaardt hij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites. Alleen de providers zelf zijn verantwoordelijk voor dergelijke inhoud, inclusief de mogelijke inbreuk op of schending van rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendom en persoonlijke rechten. (7) De exploitant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die geen directe en redelijkerwijs te verwachten gevolg is van de relevante schending van de voorwaarden van deze overeenkomst of die hieruit voortvloeit, zelfs als de exploitant eerder op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijk verlies . (8) De Operator sluit alle aansprakelijkheid uit, voor zover wettelijk toegestaan, voor alle verliezen of schade die de Gebruiker lijdt door het gebruik, het luisteren of bekijken (of poging tot gebruik, luisteren of bekijken) van / naar inhoud in andere landen dan de UK. (9) De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat zijn computersysteem voldoet aan alle relevante technische specificaties die nodig zijn om te gebruiken en compatibel is met de service. De Operator geeft geen enkele garantie dat de Service of zijn servers vrij zijn van virussen, wormen, cancelbots, "Trojaanse Paarden" of iets anders dat vervuilende of destructieve eigenschappen heeft. De Operator is niet aansprakelijk voor schade aan of virussen die de computerapparatuur van de Gebruiker of andere eigendommen kunnen infecteren na zijn / haar toegang tot, gebruik van, of browsen op de Service of toegang tot enige inhoud, informatie, materiaal, software of ander artikel of dienst. De gebruiker is verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en viruscontroles (inclusief antivirus- en andere beveiligingscontroles) om te voldoen aan de specifieke vereisten voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer. (10) Behalve in geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van de Operator of de nalatigheid van zijn werknemers, of wanneer de Operator frauduleus heeft gehandeld, zal de totale aansprakelijkheid van de Operator jegens de Gebruiker onder deze overeenkomst voor eventuele verliezen geleden door de Gebruiker nooit meer dan £ 100. (11) De Gebruiker zal de Operator volledig vergoeden voor alle verliezen, aansprakelijkheden, schade, uitgaven of kosten (inclusief juridische kosten en uitgaven), voortvloeiend uit of in verband met een claim, rechtszaak of procedure van een derde die tegen de Operator wordt ingesteld die voortvloeit uit, voortvloeit uit of verband houdt met een schending door de gebruiker van de voorwaarden van deze overeenkomst.

8 Gebruiksvoorwaarden voor interactieve elementen

(1) Het is de gebruiker verboden om commerciële reclame beschikbaar te maken of anderszins ter beschikking te stellen aan andere gebruikers van de service of aan derden die de technische infrastructuur van de service gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot elektronische communicatiemiddelen (bijv. E-mail, forumchat, instant messaging ) evenals gebruikersprofielontwerp binnen de portal www.505radio.com of als onderdeel van toepassingen. Het is de gebruiker voorts verboden om informatie van derden die is verkregen van de service voor marketingdoeleinden te gebruiken. (2) De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle door de gebruiker verstrekte informatie binnen de service. De Gebruiker garandeert en verklaart dat de verstrekte gegevens correct zijn en dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt de Gebruiker redelijk vertegenwoordigt. (3) Tenzij anders uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze overeenkomst of onder toepasselijk recht, stemt de Gebruiker ermee in geen onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, immoreel, obsceen, pornografisch, gewelddadig, discriminerend te plaatsen, te verzenden of anderszins beschikbaar te maken. , extremistisch, politiek radicaal, raciaal, etnisch of anderszins aanstootgevend materiaal van welke aard dan ook binnen de Dienst. Bovendien mag de Gebruiker binnen de Service geen toegang tot de inhoud verspreiden of schenden die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten of andere rechten van een derde partij. (4) Als de gebruiker een van de bepalingen van de subsecties (1) tot en met (3) hierboven overtreedt, zal de gebruiker de exploitant vrijwaren van alle aanspraken van derden. Deze subsectie heeft geen effect op enige andere juridische claims die de Operator kan indienen. (5) De Operator heeft het recht, maar is niet verplicht, om de inhoud van elk posting-, foto- of grafisch bestand te controleren op naleving van de toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden, en om dergelijke inhoud te veranderen, te rapporteren of te verwijderen naar eigen goeddunken.

9 Diversen

(1) Wijzigingen, wijzigingen en nevenafspraken bij deze overeenkomst moeten schriftelijk tussen de partijen worden gemaakt. (2) Ingeval een van de voorgaande bepalingen ongeldig is, wordt de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die het beoogde juridische doel van de ongeldige bepaling het meest benadert. (3) De Operator behoudt zich het recht voor om een ​​of alle rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst over te dragen of uit te besteden. Deze overeenkomst is persoonlijk voor de Gebruiker en wordt door de Gebruiker aangegaan voor zijn eigen voordeel en niet voor het voordeel van een derde partij. (4) De rechtbanken van Amsterdam, Nederlanders zijn exclusief bevoegd om geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst te beslechten als de gebruiker een verkoper is, te beperken. Hetzelfde geldt in het geval dat de gebruiker een consument is en ten tijde van het sluiten van de overeenkomst woonachtig of zijn gewone verblijfplaats in het Nederlands had of de woonplaats of de gebruikelijke verblijfplaats niet bekend was op het moment dat met een actie werd begonnen. (5) Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.

Privacybeleid

De persoonlijke informatie van de klanten en bezoekers van de websites wordt met de grootste zorg en veiligheid behandeld. 909 DIGITAL BV is van mening dat de bescherming van gegevens van haar klanten en bezoekers van haar websites relevant en noodzakelijk is voor haar activiteiten. 909 DIGITAL BV voldoet aan de eisen die door de gegevensbescherming (zelf-) regelgeving worden gesteld aan een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is 909 DIGITAL BV gevestigd Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam, Nederland. Kamer van Koophandel 6938031.

Verwerking van persoonlijke gegevens

Als onderdeel van onze service verwerken wij informatie over u. Dit is het geval wanneer u hebt uitgenodigd om deel te nemen aan een belservice. Er worden ook gegevens verwerkt voor diensten van onze zusterbedrijven, sponsors en partners bij het leveren van de prijs aan de winnaar, wanneer u uw interesse kenbaar maakt, of wanneer u op een andere manier contact met ons opneemt. We hebben het over de volgende gegevens; contactgegevens, mobiel telefoonnummer, gegevens over registratie of deregistratie voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief, bestelde producten / diensten, informatie over betalingen, logbestanden in het kader van mobiele diensten en interesses gespecificeerd in onze verschillende diensten.

Wij gebruiken deze informatie voor de uitvoering en voltooiing van de overeenkomst met u (en onze serviceproviders), andere diensten (zusterbedrijven of sponsors en partners), interne activiteiten en om klanten op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten of diensten van onze zusterbedrijven of sponsors en partners. Als u niet geïnteresseerd bent om dit te ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment uitschrijven.

Gebruik van login-informatie

Om gebruik te kunnen maken van onze mobiele diensten, wordt u gevraagd om het (meestal landspecifieke) aanvraagproces te doorlopen. Hier wordt u om bepaalde informatie gevraagd, zoals naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, mobiel nummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Deze referenties worden gebruikt om informatie te verzenden als onderdeel van onze service en om de betaling af te ronden. We willen u ook op de hoogte houden van nieuwe soorten producten, diensten en andere interessante aanbiedingen.

Mobiele telefoonnummer

Als u uw (mobiele) telefoonnummer hebt ingevuld, wordt dit na aanvraag gebruikt om het soort dienst aan u uit te voeren en om de overeenkomst met uw toestemming te sluiten. Als u heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn, zullen we uw mobiele nummer gebruiken om ook met u te communiceren en om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten. U kunt zich op elk moment afmelden door op de link onderaan het bericht te klikken dat u op uw mobiele telefoon ontvangt.

E-mailadres

Als u uw e-mailadres hebt ingevoerd en hebt aangegeven dat u bijvoorbeeld de nieuwsbrief of andere informatie wilt ontvangen, kunnen wij u beter informeren over verschillende soorten aanbiedingen en acties als klant. Als u deze informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door op de link onderaan de e-mail die u heeft ontvangen te klikken. Het is ook mogelijk dat u ermee hebt ingestemd dat het e-mailadres beschikbaar wordt gesteld voor het occasioneel ontvangen van aanbiedingen en promoties van andere bedrijven. Deze bedrijven zijn van tevoren zorgvuldig geselecteerd. In de meeste gevallen kunt u dit zelf aangeven op de website.

Inspectie

U kunt kennis nemen van de informatie die wij over u hebben vastgelegd. Als de informatie onjuist is, help ons dan om dit te corrigeren. Verzoeken om toegang tot of correctie van uw gegevens kunnen worden verzonden naar het bovenstaande adres. U kunt ook contact opnemen met dit adres als u vragen heeft over hoe wij omgaan met uw gegevens.

Typen voorkeuren van producten en diensten

We streven ernaar om zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeuren. Als u niet geïnteresseerd bent in informatie over (nieuwe) relevante producten en diensten, vragen wij u om de speciale afmeldingspagina op onze website door te nemen. Pas op: onze diensten zijn erop gericht informatie met u te delen over voorkeuren voor verschillende soorten producten en diensten. Een totale blokkering van uw gegevens kan leiden tot het niet ontvangen van informatie over promoties of aanbiedingen waarin u waarschijnlijk bent geïnteresseerd.

Bestandsinformatie

Voor onze services wordt de 'database'-informatie onderhouden om onze services (en onze serviceproviders) te kunnen beheren. Het doel hiervan is om de betrouwbaarheid van de service te optimaliseren. De informatie kan ook worden gebruikt om misbruik van de gegevens te voorkomen en zo nodig te voldoen aan meer specifieke informatieverzoeken van derden op basis van (zelf-) regulering.

Browsen en IP-adres

We gebruiken ook het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan uw computer wanneer u surft op internet, als een van onze sites of bestemmingspagina's. Ze kunnen worden gebruikt om te zien hoe de website wordt gebruikt en om analyses en rapporten met niet-identificeerbare informatie te maken.

Veiligheid

Vanwege de aard van de service en het vertrouwen dat men in dienst moet nemen, besteden we extra zorg aan de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om gegevens te beschermen.

Cookies

Sites die advertenties weergeven, gebruiken cookies om bij te houden welke advertenties aan u worden getoond. Deze cookies worden geplaatst, maar door het bedrijf dat verantwoordelijk is voor deze advertenties. Het enige doel van deze cookies is om de communicatie weer te geven die nodig is om de advertentie op de website weer te geven of om de gevraagde service aan de gebruiker te leveren nadat op een van de advertenties is geklikt. 'Klikken' geven ons informatie die belangrijk is voor statistische analyse op een niet-identificeerbaar niveau. Uw persoonlijk gebruik kan niet worden afgeleid.

Links

Op deze site vindt u enkele links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hoe deze organisaties uw informatie gebruiken. Raadpleeg hiervoor de privacyverklaring op de website die u bezoekt.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. In de privacyverklaring zullen belangrijke wijzigingen op deze site worden aangekondigd.

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden